Voor al uw tuinaanleg, loonwerk en aannemingen
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Laatste wijziging: 22 februari 2024


1. Klachten of bezwaren van de gedane leveringen of uitgevoerde werken dienen gemotiveerd ,duidelijk omschreven en middels aangetekend schrijven aan ons te worden gedaan binnen de acht dagen na levering of prestaties, om met geldigheid te kunnen onderzocht worden.

2. Er worden nooit garanties gegeven betreffende levende materialen (planten, zaden,...). Deze hangt te sterk af van de weersomstandigheden. Een uitzondering geldt enkel en alleen wanneer het tuinonderhoud door ons is gebeurd en dit op een reguliere basis (onderhoudscontract met een minimumduur van 1 jaar). Indien het onderhoud door ons uitgevoerd word zal het terug in groei komen van de door ons geleverde en geplante planten, vanaf de plantdatum voor één jaar gewaarborgd worden. De vervanging van de niet in groei gekomen planten geschiedt echter slechts één maal waarborg, en dit op tijdig vertoon van de afgestorven planten. Alle werkuren vallen ten laste van de klant. De kiemkracht en de zuiverheid van de geleverde graszaden wordt eveneens gewaarborgd volgens de wettelijke normen. Het mislukken van een gazon of aanplanting door eventuele terreinvervuiling, door ab-normale weersomstandigheden of door welke oorzaak hoe dan ook valt niet ten laste van de aannemer. Voor eventueel opkomend onkruid na het zaaien van het gazon worden geen klachten aanvaard. deze garantie geeft nooit aanleiding tot schadevergoeding of vergoeding van welke aard ook.

3. De opgegeven uitvoeringstermijn wordt steeds bij benadering gegeven. Vertraging in de uitvoering van de werken zal in geen geval recht geven aan de klant tot schadevergoeding van om het even welke aard.

4. Onze firma behoudt zich het recht voor om, voor rekening van de klant, een derde firma in onderaanneming in te schakelen, wanneer (een deel van) het werk een bijzondere specialiteit vereist.

5. De opdrachtgever wordt geacht alle nodige vergunningen, administratie, meldingen en opzoekingen voor te bereiden en inorde te stellen. wij zijn niet aansprakelijk voor het ontbreken, foutief doorgeven of het niet verkrijgen van deze.

6. De geleverde goederen blijven onze eigendom, ook als deze reeds verwerkt of ingebouwd zijn, tot ze volledig betaald zijn. De koper kan zich derhalve van de hierbij bestelde goederen niet ontdoen, vooraleer de facturen hierop betrekking hebbende, volledig vereffend zijn. Deze clausule wordt bekrachtigd door art. 491 van het strafwetboek.

7. Behoudens anders luidende schriftelijke overeenkomst wordt iedere verkoop of prestatie als contant gedaan en betaalbaar te Hoogstraten uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Bij het niet voldoen van een bedrag op de vervaldatum worden al de andere ons door de cliënt verschuldigde bedragen, al dan niet vervallen, eisbaar.

8. Bij niet betaling van tegenwoordige factuur op haar vervaldag zal het verschuldigde bedrag van rechtswege een intrest van 18% ’s jaars dragen. De schuldenaar zal in gebreke gesteld worden zonder dat er enige akte nodig is en, alleen door het verstrijken van de termijn. Het factuurbedrag zal bij wijze van schadevergoeding automatisch verhoogd worden met 20% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 250 euro bij elke betalingsvertraging.

9. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag behouden wij ons het recht voor of wel de leveringen of de werken stop te zetten en de overeenkomst, zonder enige formaliteiten te ontbinden of wel om nog leveringen te doen en werken uit te voeren maar dan slechts tegen onmiddellijke betaling.

10. BTW verlegd. Verlegging van heffing. bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van de periodieke aangiften. als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

11. Alle geschillen in verband met onze overeenkomsten betreffende de verkoop en leveringen van goederen en de uitvoering van werken dienen beslecht te worden door de bevoegde rechtbanken te Turnhout, zowel in kortgeding als ten gronde.

Website door Carl Francois

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.  Meer info